ตราของสหกรณ์

ตราของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด

รายละเอียดคำอธิบายตราสหกรณ์

ตราของสหกรณ์ ประกอบด้วยตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านล่างตรา  มีอักษรภาษาไทยว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด" ล้อมรอบด้วยวงกลมทึบสีแสดหนึ่งวง และวงกลมรอบนอกสีทองอีกหนึ่งวง

(1)ตราสัญลักษณ์      หมายถึง    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จำกัด ซึ่งจัดตั้ง โดย ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและพนักงาน

(2)วงกลมทึบ            หมายถึง    ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกสหกรณ์ ในการดำเนิน  กิจกรรมต่าง ๆ ภายในสหกรณ์

(3)วงกลมรอบนอก    หมายถึง    การกระจายความช่วยเหลือผลประโยชน์ทางด้านการเงิน แก่สมาชิกสหกรณ์อย่างเท่าเทียมกัน

(4)สีแสด                 หมายถึง     สีประจำจังหวัดนครราชสีมา สีธงประจำกองเสือป่าที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 6  และสีประจำวันพฤหัสบดี (วันครู)

(5)สีทอง                 หมายถึง    ความรุ่งเรือง  รุ่งโรจน์ และศรัทธา

 

………………………………………………………………

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ 1.25%
ออมทรัพย์พิเศษ
3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 2
2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 3
3.25%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ฉุกเฉิน 6.75%
สามัญ
6.50%
พิเศษศึกษา
5.75%
พิเศษเคหะฯ
5.75%
พิเศษลงทุน
5.75%
พิเศษอุปโภคบริโภค
5.75%
Who's online
There are currently 0 users and 0 guests online.
seo