เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สอ.มทส. ประจำปี พ.ศ. 2552

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด
ที่ 6/2552

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2552

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด  ประจำปี พ.ศ. 2551  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 83(11) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       สุรนารี จำกัด พ.ศ. 2544  ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 15 (พ.ศ.2552) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 2/2552  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 จึงแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด คือ นางสมประสงค์  กรัญญประสิทธิ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ประจำปี พ.ศ.2552  โดยให้ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด     ให้เสร็จเรียบร้อยและรายงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป
สั่ง  ณ  วันที่  9  มีนาคม พ.ศ. 2552

 

(นางวารี  เชื้อปรุง)
ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 15 (พ.ศ.2552)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ 1.25%
ออมทรัพย์พิเศษ
3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 2
2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 3
3.25%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ฉุกเฉิน 6.75%
สามัญ
6.50%
พิเศษศึกษา
5.75%
พิเศษเคหะฯ
5.75%
พิเศษลงทุน
5.75%
พิเศษอุปโภคบริโภค
5.75%
Who's online
There are currently 0 users and 0 guests online.
seo