เรื่อง โครงการเงินฝากเกษียณสุขใจ พ.ศ.2552

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด

เรื่อง  โครงการเงินฝากเกษียณสุขใจ  พ.ศ.2552

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมและเพิ่มความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณอายุการปฏิบัติงานของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด  ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 และข้อ 83(2)   แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด พ.ศ.2544  ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการ     ในการประชุมครั้งที่ 15/2552 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 จึงกำหนดหลักเกณฑ์โครงการเงินฝากเกษียณสุขใจ   ดังต่อไปนี้
1 คุณสมบัติของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

1.1เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ที่เกษียณอายุการ ปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปีละปีงบประมาณ
1.2 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด  ติดต่อกันมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
1.3เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ณ วันเกษียณอายุการ ปฏิบัติงาน
1.4  สมาชิกผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   ให้เข้าร่วมโครงการในปีแรกที่เริ่มโครงการนี้เท่านั้น

2. การฝากเงิน

2.1   สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1  สามารถฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์พิเศษที่เปิดบัญชีครั้งแรกหรือบัญชีที่มีกับสหกรณ์อยู่ก่อนแล้วเป็นกรณีพิเศษตามโครงการเกษียณสุขใจ
2.2   จำนวนเงินฝากไม่เกิน  1,000,000  บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
2.3   ระยะเวลารับฝากเงินในโครงการ  ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  - 31 ธันวาคมของทุกปี

ประกาศ  ณ   วันที่    16    กรกฎาคม    2552

( นางวารี  เชื้อปรุง )
ประธานกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 15 ( พ.ศ.2552 )
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ 1.25%
ออมทรัพย์พิเศษ
3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 2
2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 3
3.25%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ฉุกเฉิน 6.75%
สามัญ
6.50%
พิเศษศึกษา
5.75%
พิเศษเคหะฯ
5.75%
พิเศษลงทุน
5.75%
พิเศษอุปโภคบริโภค
5.75%
Who's online
There are currently 0 users and 0 guests online.
seo