ยินดีต้อนรับ

ชื่อ - นามสกุล :
    
หมายเลขสมาชิก :
    
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน :
    
หน่วยงาน :
    

รายงานแสดงข้อมูลเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ ชื่อ - นามสกุล เงินปันผล
(5.5 % ของทุนเรือนหุ้น)
เงินเฉลี่ยคืน
(8.5 % ของดอกเบี้ยเงินกู้
ที่ท่านจ่ายให้สหกรณ์)
เงินปันผล
และเฉลี่ยคืนรวม
หมายเลขบัญชี พิมพ์รายงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด
Suranaree University of Technology Cooperative
โทรศัพท์ 044 224102, 044 224096
E-mail: saving@sut.ac.th