01 - ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักประกัน พ.ศ. 2551

02 - ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2556

03 - ประกาศ เรื่องการยื่นเอกสารประกอบคำขอกู้เงิน พ.ศ. 2557

04 - ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้ค้ำประกันที่ต้องชำระหนี้แทนผู้กู้ พ.ศ. 2557

05 - ประกาศ เรื่องวันชำระเงินกู้และการผิดนัดเงินกู้ พ.ศ. 2559

06 - ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ พ.ศ. 2561

07 - ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินกู้ พ.ศ. 2561

08 - ประกาศ เรื่องค่าตอบแทนการตรวจประเมินทรัพย์สิน หรือทำนิติกรรมจำนองเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินสหกรณ์ พ.ศ. 2562

09 - ประกาศ เรื่องกำหนดราคาประเมินสิ่งก่อสร้างและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ใช้เป็นประกันการกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2562

10 - ประกาศ เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2562

11 - ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563

12 - ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ พ.ศ. 2563

13 - ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

 

 

01 - ประกาศ เรื่องโครงการสินเชื่อวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2559

02 - ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้พิเศษเงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ พ.ศ. 2563 (แบบไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

03 - ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2563

04 - ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสุขใจ ต้านภัยโควิด (รอบสอง) พ.ศ. 2564

05 - ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้สามัญดอกเบี้ยพิเศษ พ.ศ. 2564

06 - ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564

07 - ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหักปันผล พ.ศ. 2564

08 - ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหักปันผล พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

09 - ประกาศ เรื่องโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2564

10 - ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้สามัญส่งเสริมความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว พ.ศ. 2564

11 - ประกาศ เรื่องโครงการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ประจำปี พ.ศ. 2564

12 - ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเติมสุข (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) พ.ศ. 2564

13 - ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้สามัญกลุ่มสมาชิกสมทบที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิก พ.ศ. 2564

 

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com