Print


ประกาศเกี่ยวกับหุ้น ( Stock ประกาศ)

  

  

 

1. ประกาศว่าด้วยการถือหุ้นและการซื้อเพิ่มขึ้น  2560

2. ประกาศว่าด้วยการใช้ข้อมูลที่ต้องการสำหรับสวัสดิการสมาชิก2540

3. ประกาศว่าด้วยเงินทุนสะสมพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2559