Print

 

 

- ประกาศอัตราดอกเบี้ย เงินฝาก-เงินกู้

 

- การถือหุ้น

 


 

 

พิเศษสุดสำหรับสมาชิกผู้กู้..ที่กู้เงิน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
จะได้รับกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิเป็นของที่ระลึก.

 

สอ.มทส. จัดโครงการมอบทุนการศึกษา
และอาหารกลางวัน
ให้กับสถานสงเคราะห์
เด็กบ้านมิตรภาพในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563
  
- มาตราการป้องกัน COVID -19
 

- ฉุนเฉิกสุขใจ ต้านภัยโควิค

 

- โครงการผ่อนผันเงินกู้-สู้ COVID -19

- สมาชิกสมทบเปลี่ยนสถานะสมาชิกสามัญ

- โครงการเงินกู้สามัญสินเชื่อเพื่อขยายโอกาส

      

- โครงการเงินกู้สามัญสินเชื่อเพื่อขยายโอกา                                  

 

 

- แบบสำรวจความเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับวิธีการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน