01 - ประกาศ เรื่องการยื่นเอกสารประกอบคำขอกู้เงิน พ.ศ. 2557

02 - ประกาศ เรื่องวันชำระเงินกู้และการผิดนัดเงินกู้ พ.ศ. 2559

03 - ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินกู้ พ.ศ. 2561

04 - ประกาศ เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2562

05 - ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563

06 - ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ พ.ศ. 2563

07 - ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

08 - ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2564

09 - ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ พ.ศ. 2565

10 - ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้ค้ำประกันที่ต้องชำระหนี้แทนผู้กู้ พ.ศ. 2565

11 - ประกาศ เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการชำระหนี้ของสมาชิกที่จะชำระหนี้เกินเกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. 2565

12 - ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้ค้ำประกันที่ต้องชำระหนี้แทนผู้กู้ พ.ศ. 2566

13 - ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิกผู้ค้ำประกัน ที่ชำระหนี้แทนกรณีผู้กู้เสียชีวิต พ.ศ. 2566 

14 - ประกาศ เรื่องกำหนดราคาประเมินสิ่งก่อสร้างและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ใช้เป็นประกันการกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2566

15 - ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพิ่มเติม พ.ศ. 2566

 

 

 

01 - ประกาศ เรื่องโครงการสินเชื่อวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2559

02 - ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564

03 - ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้สามัญกลุ่มสมาชิกสมทบที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิก พ.ศ. 2564

04 - ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหักปันผล พ.ศ. 2566

05 - ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพร้อมสุข (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) พ.ศ. 2566

06 - ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้สามัญดอกเบี้ยพิเศษ พ.ศ. 2566

07 - ประกาศ เรื่องโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2566

08 - ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) พ.ศ. 2566

09 - ประกาศ โครงการเงินกู้พิเศษเกษียณสำราญ พ.ศ. 2566

10 - ประกาศ โครงการเงินกู้สามัญเพิ่มศักยภาพ (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) พ.ศ. 2567

 

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com